فعالیت های مهندسی در کانادا
خرداد ۸, ۱۳۹۵
برنامه مهاجرتی جدید کانادا-استان بریتیش کلمبیا تنها با ۱۰۰۰۰۰ دلار کانادا
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

کامل ترین لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

کامل ترین لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

Occupation

کد ANZSCO

ارزیابی سازمانی

مشاغل مورد نیاز استرالیا

Chief Executive or Managing Director ۱۱۱۱۱۱ (P) مدیر اجرایی یا مدیر عامل
Chief Executive Officer (CEO) ۱۱۱۱۱۱ (A) مدیر ارشد اجرایی
Director-General ۱۱۱۱۱۱ (S) مدیر کل
Executive Director ۱۱۱۱۱۱ (S) مدیر اجرایی
Secretary (Government Department) (Aus) ۱۱۱۱۱۱ (S) مسوول و دبیرارشد ( وزارتخانه دولتی ) (استرالیا )
Corporate General Manager ۱۱۱۲۱۱ (P) مدیر عامل شرکت
Chief Operating Officer (COO) ۱۱۱۲۱۱ (A) مدیر عملیاتی – مدیر ارشد عملیات
Assistant Commissioner (Police) ۱۱۱۲۱۱ (S) معاون اجرایی ( پلیس )
Hospital Administrator ۱۱۱۲۱۱ (S) مدیر بیمارستان
Managing Editor ۱۱۱۲۱۱ (S) سردبیر
Trade Union Secretary ۱۱۱۲۱۱ (S) دبیر اتحادیه های کارگری
Defence Force Senior Officer ۱۱۱۲۱۲ (P) افسر ارشد نیروی دفاعی
Air Force Senior Officer ۱۱۱۲۱۲ (A) افسر ارشد نیروی هوایی
Army Senior Officer ۱۱۱۲۱۲ (A) افسر ارشد ارتش
Navy Senior Officer ۱۱۱۲۱۲ (A) افسر ارشد نیروی دریایی
Admiral (Navy) ۱۱۱۲۱۲ (S) دریاسالار ( نیروی دریایی )
Air Chief Marshal (Air Force) ۱۱۱۲۱۲ (S) مارشال ارشد هوایی ( نیروی هوایی )
Air Commodore (Air Force) ۱۱۱۲۱۲ (S) فرمانده هوایی ( نیروی هوایی )
Air Marshal (Air Force) ۱۱۱۲۱۲ (S) مارشال هوایی ( نیروی هوایی )
Air Vice Marshal (Air Force) ۱۱۱۲۱۲ (S) معاون مارشال هوایی ( نیروی هوایی )
Brigadier (Army) ۱۱۱۲۱۲ (S) سرتیپ ( ارتش )
Captain (Navy) ۱۱۱۲۱۲ (S) کاپیتان ( نیروی دریایی )
Colonel (Army) ۱۱۱۲۱۲ (S) سرهنگ ( ارتش )
Commander (Navy) ۱۱۱۲۱۲ (S) فرمانده ( نیروی دریایی )
Commodore (Navy) ۱۱۱۲۱۲ (S) ناخدا ( نیروی دریایی )
General (Army) ۱۱۱۲۱۲ (S) ژنرال ( ارتش )
Group Captain (Air Force) ۱۱۱۲۱۲ (S) گروپ کاپیتان ( نیروی هوایی )
Lieutenant Colonel (Army) ۱۱۱۲۱۲ (S) سرهنگ دوم ( ارتش )
Lieutenant General (Army) ۱۱۱۲۱۲ (S) سپهبد ( ارتش )
Major General (Army) ۱۱۱۲۱۲ (S) سرلشکر ( ارتش )
Rear Admiral (Navy) ۱۱۱۲۱۲ (S) دریادار ( نیروی دریایی )
Vice Admiral (Navy) ۱۱۱۲۱۲ (S) معاون دریاسالار ( نیروی دریایی )
Wing Commander (Air Force) ۱۱۱۲۱۲ (S) وینگ کامندر ( نیروی هوایی )
Local Government Legislator ۱۱۱۳۱۱ (P) قانون گذار دولت محلی
Alderman (Aus) ۱۱۱۳۱۱ (A) عضو شورای شهر (استرالیا )
Councillor ۱۱۱۳۱۱ (A) مشاور و عضو شورای محلی
Community Board Member (NZ) ۱۱۱۳۱۱ (S) عضو انجمن محلی ( NZ )
Mayor ۱۱۱۳۱۱ (S) شهردار
Member of Parliament (MP) ۱۱۱۳۱۲ (P) عضو پارلمان
Parliamentarian ۱۱۱۳۱۲ (A) نماینده مجلس
Chief Minister (Aus) ۱۱۱۳۱۲ (S) وزیر (استرالیا )
Government Minister ۱۱۱۳۱۲ (S) وزیر دولت
Member of the Legislative Assembly (Aus) ۱۱۱۳۱۲ (S) عضو مجلس قانونگذاری (استرالیا )
Member of the Legislative Council (Aus) ۱۱۱۳۱۲ (S) عضو شورای قانونگذاری (استرالیا )
Premier (Aus) ۱۱۱۳۱۲ (S) رییس دولت (استرالیا )
Prime Minister ۱۱۱۳۱۲ (S) نخست وزیر
Senator (Aus) ۱۱۱۳۱۲ (S) سناتور (استرالیا )
Legislators nec ۱۱۱۳۹۹ (P) قانونگذاران – سایر موارد
Aboriginal Community Council Member (Aus) ۱۱۱۳۹۹ (N) عضو شورای محلی بومیان (استرالیا )
Councillor, Aboriginal Land Council (Aus) ۱۱۱۳۹۹ (N) مشاور ، شورای سرزمین های بومیان (استرالیا )
Aquaculture Farmer ۱۲۱۱۱۱ (P) پرورش دهنده آبزیان
Seafood Farmer ۱۲۱۱۱۱ (S) پرورش دهنده غذاهای دریایی
Fish Farmer ۱۲۱۱۱۱ (S) پرورش دهنده ماهی
Hatchery Manager (Fish) ۱۲۱۱۱۱ (S) مدیرتکثیر مصنوعی ( ماهی )
Marine Farmer ۱۲۱۱۱۱ (A) پرورش دهنده محصولات دریایی
Mussel Farmer ۱۲۱۱۱۱ (S) پرورش دهنده ماسل
Oyster Farmer ۱۲۱۱۱۱ (S) پرورش دهنده صدف
Cotton Grower ۱۲۱۲۱۱ (P) پنبه کار
Flower Grower ۱۲۱۲۱۲ (P) پرورش دهنده گل
Floriculturist ۱۲۱۲۱۲ (A) گل پرور
Market Gardener (Flowers) (Aus) ۱۲۱۲۱۲ (S) باغبان ( گل ) (استرالیا )
Fruit or Nut Grower ۱۲۱۲۱۳ (P) پرورش دهنده میوه پسته بادام گردو فندق بادام زمینی
Market Gardener (Fruit) (Aus) ۱۲۱۲۱۳ (S) باغبان ( میوه ) (استرالیا )
Olive Grower ۱۲۱۲۱۳ (S) پرورش دهنده زیتون
Orchardist ۱۲۱۲۱۳ (S) باغدار
Field Crop Grower (NZ) ۱۲۱۲۱۴ (P) کشاورز – پرورش دهنده گیاهان زراعی
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) ۱۲۱۲۱۴ (P) پرورش دهنده غلات، دانه های روغنی
Grain, Oilseed or Pasture Farm Manager (Aus) ۱۲۱۲۱۴ (A) مدیر مزرعه غلات، دانه های روغنی
Lucerne Farmer ۱۲۱۲۱۴ (S) کشاورز یونجه کار
Soybean Grower (Aus) ۱۲۱۲۱۴ (S) کشاورز سویا کار
Wheat Farmer ۱۲۱۲۱۴ (S) کشاورز گندم کار
Grape Grower ۱۲۱۲۱۵ (P) کشاورز انگورکار
Viticulturist ۱۲۱۲۱۵ (S) کشاورز تاکستان
Mixed Crop Farmer ۱۲۱۲۱۶ (P) کشاورز محصولات متنوع کشاورزی
Sugar Cane Grower ۱۲۱۲۱۷ (P) کشاورز نیشکر قند
Sugar Cane Farm Manager ۱۲۱۲۱۷ (A) مدیر مزرعه نیشکر
Turf Grower ۱۲۱۲۱۸ (P) پرورش دهنده چمن
Turf Farmer ۱۲۱۲۱۸ (A) کشاورز چمن کار
Market Gardener (NZ) ۱۲۱۲۲۱ (P) باغبان
Vegetable Grower (Aus) ۱۲۱۲۲۱ (P) پرورش دهنده سبزیجات
Vegetable Farm Manager ۱۲۱۲۲۱ (A) مدیر مزرعه سبزیجات
Market Gardener (Vegetables) (Aus) ۱۲۱۲۲۱ (S) باغبان ( سبزیجات)
Crop Farmers nec ۱۲۱۲۹۹ (P) کشاورز محصولات کشاورزی – سایر موارد
Coffee Grower (Aus) ۱۲۱۲۹۹ (N) کشاورز قهوه کار
Ginger Farmer ۱۲۱۲۹۹ (N) کشاورز زنجبیل کار
Hop Farmer ۱۲۱۲۹۹ (N) مزرعه دار رازک کار
Mushroom Farmer ۱۲۱۲۹۹ (N) پرورش دهنده قارچ
Tea Tree Farmer ۱۲۱۲۹۹ (N) کشاورز چای کار
Tree Farmer ۱۲۱۲۹۹ (N) باغدار باغبان
Apiarist ۱۲۱۳۱۱ (P) پرورش دهندهء زنبور عسل
Beekeeper ۱۲۱۳۱۱ (A) کندو دار
Beef Cattle Farmer ۱۲۱۳۱۲ (P) دامپرور گاو گوشتی
Beef Cattle Farm Manager ۱۲۱۳۱۲ (A) مدیر دامداری گاوهای گوشتی
Beef Cattle Grazier ۱۲۱۳۱۲ (A) گاو چران – گله دار گاوهای گوشتی
Stud Beef Cattle Farmer ۱۲۱۳۱۲ (S) پرورش دهندهء گاوهای گوشتی اصلاح نژاد شده
Dairy Cattle Farmer ۱۲۱۳۱۳ (P) دامدار گاو شیرده
Dairy Cattle Farm Manager ۱۲۱۳۱۳ (A) مدیر دامداری گاو شیرده
Share Dairy Farmer (Aus) ۱۲۱۳۱۳ (S) پرورش دهندهء دام مشترک (استرالیا)
Sharemilker (NZ) ۱۲۱۳۱۳ (S) دامپرور مشترک (نیوزلند)
Stud Dairy Cattle Farmer ۱۲۱۳۱۳ (S) دامدار گاوهای شیرده اصلاح نژاد شده
Deer Farmer ۱۲۱۳۱۴ (P) پرورش دهندهء گوزن
Goat Farmer ۱۲۱۳۱۵ (P) پرورش دهندهء بز
Horse Breeder ۱۲۱۳۱۶ (P) پرورش دهنده اسب
Horse Stud Manager ۱۲۱۳۱۶ (A) مدیر پرورش دهنده اسب اصلاح نژاد شده
Stud Master/Mistress ۱۲۱۳۱۶ (S) مدیر پرورش اسب اصیل
Mixed Livestock Farmer ۱۲۱۳۱۷ (P) دامپرور احشام متنوع
Pig Farmer ۱۲۱۳۱۸ (P) پرورش دهنده خوک
Pig Farm Manager ۱۲۱۳۱۸ (A) مدیر مزرعه پرورش خوک
Pig Breeder ۱۲۱۳۱۸ (S) دامپرور خوک
Poultry Farmer ۱۲۱۳۲۱ (P) تولید کننده و پرورش دهنده مرغ و ماکیان
Poultry Farm Manager ۱۲۱۳۲۱ (A) مدیر مرغداری
Egg Producer ۱۲۱۳۲۱ (S) تولید کننده تخم مرغ
Hatchery Manager (Poultry) ۱۲۱۳۲۱ (S) مدیر پرورش طیور و ماکیان
Sheep Farmer ۱۲۱۳۲۲ (P) دامپرور گوسفند
Sheep Farm Manager ۱۲۱۳۲۲ (A) مدیردامپروری گوسفند
Stud Sheep Farmer ۱۲۱۳۲۲ (S) مدیر پرورش دهنده گوسفند اصلاح نژاد شده
Wool Grower ۱۲۱۳۲۲ (S) تولید کننده دهنده پشم گوسفند
Livestock Farmers nec ۱۲۱۳۹۹ (P) دامپرور احشام – سایر موارد
Alpaca Farmer ۱۲۱۳۹۹ (N) پرورش دهنده آلپاکا (شتر بی کوهان)
Crocodile Farmer (Aus) ۱۲۱۳۹۹ (N) پرورش دهنده تمساح
Dog Breeder ۱۲۱۳۹۹ (N) پرورش دهنده سگ
Emu Farmer (Aus) ۱۲۱۳۹۹ (N) پرورش دهنده امو
Llama Farmer ۱۲۱۳۹۹ (N) پرورش دهنده لاما
Ostrich Farmer ۱۲۱۳۹۹ (N) پرورش دهنده شتر مرغ
Mixed Crop and Livestock Farmer ۱۲۱۴۱۱ (P) کشاورز و پرورش دهنده محصولات دامی و کشاورزی متنوع
Farmer and Grazier ۱۲۱۴۱۱ (A) کشاورز و گله چران
Cattle and Wheat Farmer ۱۲۱۴۱۱ (S) دامپرور و کشاورز گندم کار
Mixed Crop and Livestock Farmer ۱۲۱۴۱۱ (P) کشاورز نباتات و دامپرور چارپایان اهلی
Sales and Marketing Manager ۱۳۱۱۱۲ (P) مدیر فروش و بازاریابی
Advertising Manager ۱۳۱۱۱۳ (P) مدیر تبلیغات
Public Relations Manager ۱۳۱۱۱۴ (P) مدیر روابط عمومی
Corporate Services Manager ۱۳۲۱۱۱ (P) مدیر خدمات شرکت
Finance Manager ۱۳۲۲۱۱ (P) مدیرامور مالی
Human Resource Manager ۱۳۲۳۱۱ (P) مدیریت منابع انسانی
Policy and Planning Manager ۱۳۲۴۱۱ (P) مدیربرنامه ریزی و سیاست گذاری
Research and Development Manager ۱۳۲۵۱۱ (P) مدیر تحقیق و توسعه
Construction Project Manager ۱۳۳۱۱۱ (P) مدیر پروژه ساخت و ساز
Project Builder ۱۳۳۱۱۲ (P) پروژه ساز
Engineering Manager ۱۳۳۲۱۱ (P) مدیر مهندسی
Importer or Exporter ۱۳۳۳۱۱ (P) وارد کننده یا صادر کننده
Wholesaler ۱۳۳۳۱۲ (P) عمده فروش
Manufacturer ۱۳۳۴۱۱ (P) سازنده – تولید کننده
Production Manager (Forestry) ۱۳۳۵۱۱ (P) مدیر تولید (جنگلداری)
Production Manager (Manufacturing) ۱۳۳۵۱۲ (P) مدیر تولید (ساخت)
Production Manager (Mining) ۱۳۳۵۱۳ (P) مدیر تولید (معدن)
Supply and Distribution  Manager ۱۳۳۶۱۱ (P) مدیرتامین وتوزیع
Child Care Centre Manager ۱۳۴۱۱۱ (P) مدیر مرکز مراقبت از کودکان (مهدکودک )
Medical Administrator ۱۳۴۲۱۱ (P) مسول مرکز پزشکی – درمانی
Nursing Clinical Director ۱۳۴۲۱۲ (P) مدیرکلینیک پرستاری
Primary Health Organisation Manager ۱۳۴۲۱۳ (P) مدیر مرکزکمک های اولیه
Welfare Centre Manager ۱۳۴۲۱۴ (P) مدیرمرکز بهزیستی
Health and Welfare Services Managers nec ۱۳۴۲۹۹ (P) مدیر خدمات بهداشتی و رفاهی NEC
School Principal ۱۳۴۳۱۱ (P) مدیر مدرسه
Faculty Head ۱۳۴۴۱۱ (P) رئیس دانشکده
Regional Education Manager ۱۳۴۴۱۲ (P) مدیر آموزش و پرورش منطقه ای
Education Managers nec ۱۳۴۴۹۹ (P) مدیر آموزش NEC
Chief Information Officer ۱۳۵۱۱۱ (P) افسر ارشد اطلاعات
ICT Project Manager ۱۳۵۱۱۲ (P) ICT مدیریت پروژه
ICT Managers nec ۱۳۵۱۹۹ (P) ICT مدیر NEC
Commissioned Defence Force Officer ۱۳۹۱۱۱ (P) افسر نیروی دفاع
Commissioned Fire Officer ۱۳۹۱۱۲ (P) افسر آتش نشانی
Commissioned Police Officer ۱۳۹۱۱۳ (P) افسر پلیس
Senior Non-Commissioned Defence Force Member ۱۳۹۲۱۱ (P) عضو نیروی دفاع
Art Administrator or Manager ۱۳۹۹۱۱ (P) مدیریا مسول مرکزهنری
Environmental Manager ۱۳۹۹۱۲ (P) مدیر محیط زیست
Laboratory Manager ۱۳۹۹۱۳ (P) مدیرآزمایشگاه
Quality Assurance Manager ۱۳۹۹۱۴ (P) مدیر تضمین کیفیت
Sports Administrator ۱۳۹۹۱۵ (P) مسول ورزش
Specialist Managers nec EXCEPT: Ambassador,Archbishop,Bishop ۱۳۹۹۹۹ (P) مدیران متخصص بجز:سفیر اسقف
Cafe or Restaurant Manager (Excluding positions in Fast Food or Takeaway Food Services) ۱۴۱۱۱۱ (P) مدیرکافه و یا رستوران
Caravan Park and Camping Ground Manager ۱۴۱۲۱۱ (P) مدیر کاروان پارک و کمپینگ
Hotel or Motel Manager ۱۴۱۳۱۱ (P) مدیر هتل یا متل
Licensed Club Manager ۱۴۱۴۱۱ (P) مدیر باشگاه مجوز دار
Bed and Breakfast Operator ۱۴۱۹۱۱ (P) مسوول اقامت و صبحانه مسافر
Retirement Village Manager ۱۴۱۹۱۲ (P) مدیر شهرک بازنشستگان
Accommodation and Hospitality Managers nec ۱۴۱۹۹۹ (P) مدیراسکان و هتلداری
Antique Dealer ۱۴۲۱۱۲ (P) فروشنده عتیقه
Betting Agency Manager ۱۴۲۱۱۳ (P) مدیر آژانس شرط بندی
Hair or Beauty Salon Manager ۱۴۲۱۱۴ (P) مدیر سالن مو و یا زیبایی
Post Office Manager ۱۴۲۱۱۵ (P) مدیر دفترپستی
Travel Agency Manager ۱۴۲۱۱۶ (P) مدیر آژانس مسافرتی
Amusement Centre Manager ۱۴۹۱۱۱ (P) مدیرمرکزتفریحی
Fitness Centre Manager ۱۴۹۱۱۲ (P) مدیر مرکز تناسب اندام
Sports Centre Manager ۱۴۹۱۱۳ (P) مدیر مرکز ورزشی
Call or Contact Centre Manager ۱۴۹۲۱۱ (P) مدیر مرکزتماس
Customer Service Manager ۱۴۹۲۱۲ (P) مدیر خدمات مشتریان
Conference and Event Organiser ۱۴۹۳۱۱ (P) سازمان دهنده کنفرانس و رویداد
Fleet Manager ۱۴۹۴۱۱ (P) مدیر ناوگان
Railway Station Manager ۱۴۹۴۱۲ (P) مدیر ایستگاه راه آهن
Transport Company Manager ۱۴۹۴۱۳ (P) مدیرشرکت حمل و نقل
Boarding Kennel or Cattery Operator ۱۴۹۹۱۱ (P) متصدی نگهداری شبانه روزی از سگ و گربه
Cinema or Theatre Manager ۱۴۹۹۱۲ (P) مدیرسینما یا تئاتر
Facilities Manager ۱۴۹۹۱۳ (P) مدیر امکانات
Financial Institution Branch Manager ۱۴۹۹۱۴ (P) مدیر شعبه موسسه مالی
Equipment Hire Manager ۱۴۹۹۱۵ (P) مدیراجاره تجهیزات
Actor ۲۱۱۱۱۱ (P) بازیگر
Mime Artist ۲۱۱۱۱۱ (S) هنرمند پانتومیم
Voice-over Artist ۲۱۱۱۱۱ (S) دوبلر
Dancer or Choreographer ۲۱۱۱۱۲ (P) رقصنده یا طراح رقص
Ballet Dancer ۲۱۱۱۱۲ (S) رقصنده باله
Contemporary or Modern Dancer ۲۱۱۱۱۲ (S) رقصنده رقص معاصر یا مدرن
Exotic Dancer ۲۱۱۱۱۲ (S) رقصنده اگزاتیک
Entertainer or Variety Artist ۲۱۱۱۱۳ (P) هنرمند ارایه دهنده سرگرمیهای متنوع
Busker ۲۱۱۱۱۳ (S) آوازخوان
Circus Artist ۲۱۱۱۱۳ (S) هنرمند سیرک
Clown ۲۱۱۱۱۳ (S) دلقک
Comedian ۲۱۱۱۱۳ (S) کمدین
Magician – Illusionist ۲۱۱۱۱۳ (S) شعبده باز – تردست
Puppeteer ۲۱۱۱۱۳ (S) خیمه شب باز
Ventriloquist ۲۱۱۱۱۳ (S) کسیکه بجای عروسک یا جانوری تکلم کند
Actors, Dancers and Other Entertainers nec ۲۱۱۱۹۹ (P) بازیگران، رقصنده و دیگر هنرمندان
Circus Trainer ۲۱۱۱۹۹ (N) مربی سیرک
Disc Jockey (Nightclub) (DJ) ۲۱۱۱۹۹ (N) دی‌ جِی ( کلوپ شبانه )
Extra (Film or Television) ۲۱۱۱۹۹ (N) سیاهی لشکر ( فیلم و تلویزیون )
Motivational Speaker ۲۱۱۱۹۹ (N) سخنران حرفه ایی
Public Speaker ۲۱۱۱۹۹ (N) سخنران عمومی
Stunt Performer ۲۱۱۱۹۹ (N) بدلکار
Composer ۲۱۱۲۱۱ (P) آهنگساز
Music Director ۲۱۱۲۱۲ (P) کارگردان موسیقی
Musician (Instrumental) ۲۱۱۲۱۳ (P) نوازنده (بی کلام)
Singer ۲۱۱۲۱۴ (P) خواننده
Music Professionals nec ۲۱۱۲۹۹ (P) حرفه ای موسیقی NEC
Photographer ۲۱۱۳۱۱ (P) عکاس
Painter (Visual Arts) ۲۱۱۴۱۱ (P) نقاش (هنرهای تجسمی)
Potter or Ceramic Artist ۲۱۱۴۱۲ (P) پاتر یا هنرمند سرامیک
Sculptor ۲۱۱۴۱۳ (P) مجسمه ساز
Visual Arts and Crafts Professionals nec ۲۱۱۴۹۹ (P) هنرهای تجسمی و صنایع دستی حرفه ای NEC
Artistic Director ۲۱۲۱۱۱ (P) مدیر هنری
Media Producer (Excluding Video) ۲۱۲۱۱۲ (P) تهیه کننده رسانه ها (به استثنای ویدئو)
Radio Presenter ۲۱۲۱۱۳ (P) مجری رادیو
Television Presenter ۲۱۲۱۱۴ (P) مجری تلویزیون
Author ۲۱۲۲۱۱ (P) نویسنده
Book or Script Editor ۲۱۲۲۱۲ (P) ویرایشگرکتاب یا متن
Art Director (Film, Television or Stage) ۲۱۲۳۱۱ (P) مدیر هنری (فیلم، تلویزیون یا صحنه)
Director (Film, Television, Radio or Stage) ۲۱۲۳۱۲ (P) کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)
Director of Photography ۲۱۲۳۱۳ (P) مدیر عکاسی
Film and Video Editor ۲۱۲۳۱۴ (P) ویرایشگر فیلم و تصویر
Program Director (Television or Radio) ۲۱۲۳۱۵ (P) مدیر برنامه (تلویزیون یا رادیو)
Stage Manager ۲۱۲۳۱۶ (P) مدیر نمایش
Technical Director ۲۱۲۳۱۷ (P) مدیر فنی
Video Producer ۲۱۲۳۱۸ (P) تولید کننده ویدئو
Film, Television, Radio and Stage Directors nec ۲۱۲۳۹۹ (P) کارگردان فیلم، تلویزیون، رادیو و تئاتر
Copywriter ۲۱۲۴۱۱ (P) Copywriter
Newspaper or Periodical Editor ۲۱۲۴۱۲ (P) ویراستار روزنامه یا نشریه
Print Journalist ۲۱۲۴۱۳ (P) روزنامه نگار
Radio Journalist ۲۱۲۴۱۴ (P) خبرنگار رادیو
Technical Writer ۲۱۲۴۱۵ (P) نویسنده فنی
Television Journalist ۲۱۲۴۱۶ (P) خبر نگار تلویزیون
Journalists and Other Writers nec ۲۱۲۴۹۹ (P) روزنامه نگاران و نویسندگان دیگر NEC
Accountant (General) ۲۲۱۱۱۱ (P) حسابدار (عمومی)
Management Accountant ۲۲۱۱۱۲ (P) مدیرحسابداری
Taxation Accountant ۲۲۱۱۱۳ (P) حسابدار مالیات
Company Secretary ۲۲۱۲۱۱ (P) منشی شرکت
Corporate Treasurer ۲۲۱۲۱۲ (P) خزانه دار شرکت
External Auditor ۲۲۱۲۱۳ (P) ممیز خارجی
Internal Auditor ۲۲۱۲۱۴ (P) حسابرس داخلی
Commodities Trader ۲۲۲۱۱۱ (P) تاجر کالا
Finance Broker ۲۲۲۱۱۲ (P) واسطه مالی
Insurance Broker ۲۲۲۱۱۳ (P) کارگزار بیمه
Financial Brokers nec ۲۲۲۱۹۹ (P) کارگزاران مالی
Financial Market Dealer ۲۲۲۲۱۱ (P) کارگزار بورس
Futures Trader ۲۲۲۲۱۲ (P) کارگزار معاملات آتی
Stockbroking Dealer ۲۲۲۲۱۳ (P) کارگزارسهام
Financial Dealers nec ۲۲۲۲۹۹ (P) کارگزارمالی
Financial Investment Adviser ۲۲۲۳۱۱ (P) مشاور سرمایه گذاری مالی
Financial Investment Manager ۲۲۲۳۱۲ (P) مدیر سرمایه گذاری مالی
Human Resource Adviser ۲۲۳۱۱۱ (P) مشاور منابع انسانی
Recruitment Consultant ۲۲۳۱۱۲ (P) مشاور استخدام
Workplace Relations Adviser ۲۲۳۱۱۳ (P) مشاور روابط محل کار
ICT Trainer ۲۲۳۲۱۱ (P) ترینر ICT
Training and Development Professional ۲۲۳۳۱۱ (P) متخصص آموزش و توسعه
Actuary ۲۲۴۱۱۱ (P) دبیر
Mathematician ۲۲۴۱۱۲ (P) ریاضی دان
Statistician ۲۲۴۱۱۳ (P) امارگر
Archivist ۲۲۴۲۱۱ (P) بایگان
Gallery or Museum Curator ۲۲۴۲۱۲ (P) سرپرست موزه یا گالری
Health Information Manager ۲۲۴۲۱۳ (P) مدیر اطلاعات بهداشتی
Records Manager ۲۲۴۲۱۴ (P) مدیر بایگانی
Economist ۲۲۴۳۱۱ (P) اقتصاددان
Intelligence Officer ۲۲۴۴۱۱ (P) افسر اطلاعات
Policy Analyst ۲۲۴۴۱۲ (P) تحلیلگر سیاست
Land Economist ۲۲۴۵۱۱ (P) اکونومیست اراضی
Valuer ۲۲۴۵۱۲ (P) قیمت گذار
Librarian ۲۲۴۶۱۱ (P) کتابدار
Management Consultant ۲۲۴۷۱۱ (P) مشاور مدیریت
Organisation and Methods Analyst ۲۲۴۷۱۲ (P) تحلیلگرسازمان و روش ها
Electorate Officer ۲۲۴۹۱۱ (P) افسر رای دهندگان
Liaison Officer ۲۲۴۹۱۲ (P) افسر رابط
Migration Agent (Aus) ۲۲۴۹۱۳ (P) وکیل مهاجرت (AUS)
Patents Examiner ۲۲۴۹۱۴ (P) ممتحن اختراعات
Information and Organisation Professionals nec ۲۲۴۹۹۹ (P) متخصص سازمان اطلاعات
Advertising Specialist ۲۲۵۱۱۱ (P) متخصص پیام های بازرگانی
Market Research Analyst ۲۲۵۱۱۲ (P) تحلیلگر پژوهشی بازار
Marketing Specialist ۲۲۵۱۱۳ (P) متخصص بازاریابی
ICT Account Manager ۲۲۵۲۱۱ (P) ICT مدیرحساب
ICT Business Development Manager ۲۲۵۲۱۲ (P) ICT مدیر توسعه کسب و کار
ICT Sales Representative ۲۲۵۲۱۳ (P) ICT نماینده فروش
Public Relations Professional ۲۲۵۳۱۱ (P) متخصص روابط عمومی
Sales Representative (Industrial Products) ۲۲۵۴۱۱ (P) نماینده فروش (محصولات صنعتی)
Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products) ۲۲۵۴۱۲ (P) نماینده فروش (محصولات پزشکی و دارویی )
Technical Sales Representatives nec ۲۲۵۴۹۹ (P) نمایندگان فروش فنی
Aeroplane Pilot ۲۳۱۱۱۱ (P) خلبان هواپیما
Air Traffic Controller ۲۳۱۱۱۲ (P) کنترل کننده ترافیک هوایی
Flying Instructor ۲۳۱۱۱۳ (P) مربی پرواز
Helicopter Pilot ۲۳۱۱۱۴ (P) خلبان هلی کوپتر
Air Transport Professionals nec ۲۳۱۱۹۹ (P) متخصصان حمل و نقل هوایی
Master Fisher ۲۳۱۲۱۱ (P) متصدی صیدو بسته بندی ماهی
Ship’s Engineer ۲۳۱۲۱۲ (P) مهندس کشتی
Ship’s Master ۲۳۱۲۱۳ (P) کاپیتان کشتی
Ship’s Officer ۲۳۱۲۱۴ (P) افسر کشتی
Ship’s Surveyor ۲۳۱۲۱۵ (P) نقشه بردار کشتی
Marine Transport Professionals nec ۲۳۱۲۹۹ (P) متخصصین حمل و نقل دریایی
Architect ۲۳۲۱۱۱ (P) معمار
Landscape Architect ۲۳۲۱۱۲ (P) معمار مناظر طبیعی فضای سبز
Surveyor ۲۳۲۲۱۲ (P) نقشه بردار
Cartographer ۲۳۲۲۱۳ (P) نقشه کش ساختمان
Other Spatial Scientist ۲۳۲۲۱۴ (P) متخصص سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جی اس آی
Fashion Designer ۲۳۲۳۱۱ (P) طراح مد
Industrial Designer ۲۳۲۳۱۲ (P) طراح صنعتی
Jewellery Designer ۲۳۲۳۱۳ (P) طراح جواهرات و اشیای قیمتی
Graphic Designer ۲۳۲۴۱۱ (P) طراح گرافیک
Illustrator ۲۳۲۴۱۲ (P) تصویرگر
Multimedia Designer ۲۳۲۴۱۳ (P) طراح چند رسانه ای
Web Designer ۲۳۲۴۱۴ (P) طراحی وب سایت
Interior Designer ۲۳۲۵۱۱ (P) طراح داخلی
Urban and Regional Planner ۲۳۲۶۱۱ (P) برنامه ریز شهری و منطقه ای – شهرسازی
Land Planner ۲۳۲۶۱۱ (S) برنامه ریز زمین شهری
Resource Management Planner (NZ) ۲۳۲۶۱۱ (S) برنامه ریز مدریت منابع
Town Planner ۲۳۲۶۱۱ (S) برنامه ریز امور شهری
Traffic and Transport Planner ۲۳۲۶۱۱ (S) برنامه ریز ترافیک و حمل و نقل
Chemical Engineer ۲۳۳۱۱۱ (P) مهندسی شیمی
Materials Engineer ۲۳۳۱۱۲ (P) مهندس مواد
Civil Engineer ۲۳۳۲۱۱ (P) مهندس راه وساختمان
Geotechnical Engineer ۲۳۳۲۱۲ (P) مهندس ژئوتکنیک
Quantity Surveyor ۲۳۳۲۱۳ (P) ارزیاب ساختمان
Structural Engineer ۲۳۳۲۱۴ (P) مهندس سازه
Transport Engineer ۲۳۳۲۱۵ (P) مهندس حمل و نقل
Electrical Engineer ۲۳۳۳۱۱ (P) مهندس برق
Electronics Engineer ۲۳۳۴۱۱ (P) مهندس الکترونیک
Industrial Engineer ۲۳۳۵۱۱ (P) مهندس صنایع
Mechanical Engineer ۲۳۳۵۱۲ (P) مهندس مکانیک
Production or Plant Engineer ۲۳۳۵۱۳ (P) مهندس تولید یا کارخانه
Mining Engineer (Excluding Petroleum) ۲۳۳۶۱۱ (P) مهندس معدن (به استثنای نفت)
Petroleum Engineer ۲۳۳۶۱۲ (P) مهندس نفت
Aeronautical Engineer ۲۳۳۹۱۱ (P) مهندس هوانوردی
Agricultural Engineer ۲۳۳۹۱۲ (P) مهندس کشاورزی
Biomedical Engineer ۲۳۳۹۱۳ (P) مهندس پزشکی
Engineering Technologist ۲۳۳۹۱۴ (P) تکنسین فنی و مهندسی
Environmental Engineer ۲۳۳۹۱۵ (P) مهندس محیط زیست
Naval Architect ۲۳۳۹۱۶ (P) معمارنیروی دریایی
Engineering Professional nec ۲۳۳۹۹۹ (P) متخصص فنی و مهندسی
Agricultural Consultant ۲۳۴۱۱۱ (P) مشاور کشاورزی
Agricultural Scientist ۲۳۴۱۱۲ (P) محقق کشاورزی
Forester ۲۳۴۱۱۳ (P) جنگل بان
Chemist ۲۳۴۲۱۱ (P) شیمی دان
Food Technologist ۲۳۴۲۱۲ (P) کارشناس محصولات غذایی
Wine Maker ۲۳۴۲۱۳ (P) شراب ساز
Conservation Officer ۲۳۴۳۱۱ (P) مامور حفاظت از منابع طبیعی
Environmental Consultant ۲۳۴۳۱۲ (P) مشاور محیط زیست
Environmental Research Scientist ۲۳۴۳۱۳ (P) محقق محیط زیست
Park Ranger ۲۳۴۳۱۴ (P) پارکبان
Environmental Scientists nec ۲۳۴۳۹۹ (P) دانشمندان محیط زیست
Geologist ۲۳۴۴۱۱ (P) زمینشناس
Geophysicist ۲۳۴۴۱۲ (P) متخصص ژئو فیزیک
Life Scientist (General) ۲۳۴۵۱۱ (P) محقق علوم (عمومی)
Anatomist or Physiologist ۲۳۴۵۱۲ (P) آناتومیست یا فیزیولوژیست
Biochemist ۲۳۴۵۱۳ (P) متخصص بیوشیمی
Biotechnologist ۲۳۴۵۱۴ (P) متخصص بایوتکنولوژی
Botanist ۲۳۴۵۱۵ (P) گیاه شناس
Marine Biologist ۲۳۴۵۱۶ (P) زیست شناس دریایی
Microbiologist ۲۳۴۵۱۷ (P) میکروب شناس
Zoologist ۲۳۴۵۱۸ (P) جانور شناس
Life Scientists nec ۲۳۴۵۹۹ (P) دانشمندان علوم
Medical Laboratory Scientist ۲۳۴۶۱۱ (P) محقق آزمایشگاه پزشکی
Veterinarian ۲۳۴۷۱۱ (P) دامپزشک
Conservator ۲۳۴۹۱۱ (P) نگهبان محیط زیست
Metallurgist ۲۳۴۹۱۲ (P) متخصص ذوب فلزات – متالوژیست
Meteorologist ۲۳۴۹۱۳ (P) هوا شناس
Physicist (Medical Physicist only) ۲۳۴۹۱۴ (P) فیزیکدان (فقط فیزیکدان پزشکی)
Physicist ۲۳۴۹۱۴ (P) فیزیک دان
Natural and Physical Science Professionals  nec ۲۳۴۹۹۹ (P) متخصصان علوم طبیعی و فیزیکی
Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher ۲۴۱۱۱۱ (P) معلم پیش دبستانی
Kaiako Kohanga Reo (Maori Language Nest Teacher) ۲۴۱۱۱۲ (P) معلم زبان مائوری
Kaiako Kura Kaupapa Maori (Maori-medium Primary School Teacher) ۲۴۱۲۱۱ (P) آموزگار مدرسه ابتدایی
Pouako Kura Kaupapa Maori (Maori-medium Primary School Senior Teacher) ۲۴۱۲۱۲ (P) معلم دبستان
Primary School Teacher ۲۴۱۲۱۳ (P) معلم مدرسه ابتدایی
Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ) ۲۴۱۳۱۱ (P) معلم دانشکده (AUS) / معلم مدرسه متوسط (NZ)
Secondary School  Teacher ۲۴۱۴۱۱ (P) معلم دبیرستان
Special Needs Teacher ۲۴۱۵۱۱ (P) معلم کودکان استثنایی
Teacher of the Hearing Impaired ۲۴۱۵۱۲ (P) معلم ناشنوایان
Teacher of the Sight Impaired ۲۴۱۵۱۳ (P) معلم نابینایان
Special Education Teachers nec ۲۴۱۵۹۹ (P) معلمان آموزش و پرورش خاص
University Lecturer (Suitable for the position of Research Associate or Research Fellow in a University) ۲۴۲۱۱۱ (P) استاد دانشگاه (مناسب برای موقعیت دانشیار پژوهشی یا محقق در یک دانشگاه)
University Tutor ۲۴۲۱۱۲ (P) مدرس دانشگاه
Vocational Education Teacher (Non Trades) ۲۴۲۲۱۱ (P) معلم آموزش های فنی حرفه ای (غیراصناف)
Vocational Education Teacher (Trades) ۲۴۲۲۱۱ (P) معلم آموزش های فنی و حرفه ای (اصناف)
Education Adviser ۲۴۹۱۱۱ (P) مشاور آموزش و پرورش
Education Reviewer ۲۴۹۱۱۲ (P) منتقد آموزش و پرورش
Art Teacher (Private Tuition) ۲۴۹۲۱۱ (P) معلم هنر (کلاسهای خصوصی)
Dance Teacher (Private Tuition) ۲۴۹۲۱۲ (P) معلم رقص (کلاس خصوصی)
Drama Teacher (Private Tuition) ۲۴۹۲۱۳ (P) معلم درام (کلاسهای خصوصی)
Music Teacher (Private Tuition) ۲۴۹۲۱۴ (P) معلم موسیقی (کلاس خصوصی)
Private Tutors and Teachers nec ۲۴۹۲۹۹ (P) آموزگاران و معلمان تدریس خصوصی
Teacher of English to Speakers of Other Languages ۲۴۹۳۱۱ (P) معلم زبان انگلیسی به سخنگویان زبان های دیگر
Dietician ۲۵۱۱۱۱ (P) متخصص تغذیه
Medical Diagnostic Radiographer ۲۵۱۲۱۱ (P) پرتونگار تشخیص پزشکی
Medical Radiation Therapist ۲۵۱۲۱۲ (P) متخصص پرتو پزشکی
Nuclear Medicine Technologist ۲۵۱۲۱۳ (P) تکنسین پزشکی هسته ای
Sonographer ۲۵۱۲۱۴ (P) سونوگرافر
Environmental Health Officer ۲۵۱۳۱۱ (P) مسئول بهداشت محیط
Occupational Health and Safety Advisor ۲۵۱۳۱۲ (P) مشاورایمنی و بهداشت حرفه ای
Optometrist ۲۵۱۴۱۱ (P) عینک ساز- بینایی سنج
Orthoptist ۲۵۱۴۱۲ (P) متخصص ارتوپدی – استخوان و مفاصل
Hospital Pharmacist ۲۵۱۵۱۱ (P) داروساز بیمارستان
Industrial Pharmacist ۲۵۱۵۱۲ (P) داروساز صنعتی
Retail Pharmacist ۲۵۱۵۱۳ (P) داروساز خرده فروشی
Health Promotion Officer ۲۵۱۹۱۱ (P) افسر ترفیع سلامت
Orthotist or Prosthetist ۲۵۱۹۱۲ (P) ارتز یا پروتزساز
Health Diagnostic and Promotion Professionals nec ۲۵۱۹۹۹ (P) متخصصان تشخیص و ارتقاء بهداشت و درمان
Chiropractor ۲۵۲۱۱۱ (P) فیزیوتراپ
Osteopath ۲۵۲۱۱۲ (P) متخصص بیماریهای استخوان
Acupuncturist ۲۵۲۲۱۱ (P) متخصص طب سوزنی
Homoeopath ۲۵۲۲۱۲ (P) هومیوپات
Naturopath ۲۵۲۲۱۳ (P) متخصص طبیعی درمانی
Traditional Chinese Medicine Practitioner ۲۵۲۲۱۴ (P) پزشک طب چینی سنتی
Complementary Health Therapists nec ۲۵۲۲۹۹ (P) تکنسین بهداشت و درمان
Dental Specialist ۲۵۲۳۱۱ (P) متخصص دندانپزشکی
Dentist ۲۵۲۳۱۲ (P) دندان پزشک
Occupational Therapist ۲۵۲۴۱۱ (P) متخصص کاردرمانی
Physiotherapist ۲۵۲۵۱۱ (P) فیزیوتراپیست
Podiatrist ۲۵۲۶۱۱ (P) پزشک بیماریهای پا
Audiologist ۲۵۲۷۱۱ (P) شنوایی شناس
Speech Pathologist ۲۵۲۷۱۲ (P) آسیب شناس گفتارو زبان – گفتاردرمان
General Medical Practitioner ۲۵۳۱۱۱ (P) پزشک عمومی
Resident Medical Officer ۲۵۳۱۱۲ (P) رزیدنت پزشکی
Anaesthetist ۲۵۳۲۱۱ (P) متخصص بیهوشی
Specialist Physician (General Medicine) ۲۵۳۳۱۱ (P) پزشک متخصص (پزشکی عمومی)
Cardiologist ۲۵۳۳۱۲ (P) متخصص قلب و عروق
Clinical Haematologist ۲۵۳۳۱۳ (P) خون شناس بالینی
Medical Oncologist ۲۵۳۳۱۴ (P) انکولوژیست پزشکی – سرطان شناس
Endocrinologist ۲۵۳۳۱۵ (P) متخصص غدد
Gastroenterologist ۲۵۳۳۱۶ (P) متخصص بیماریهای معده و روده
Intensive Care Specialist ۲۵۳۳۱۷ (P) متخصص مراقبت های ویژه
Neurologist ۲۵۳۳۱۸ (P) متخصص اعصاب
Paediatrician ۲۵۳۳۲۱ (P) متخصص اطفال
Renal Medicine Specialist ۲۵۳۳۲۲ (P) متخصص پزشکی کلیه
Rheumatologist ۲۵۳۳۲۳ (P) روماتولوژیست – متخصص روماتیسم
Thoracic Medicine Specialist ۲۵۳۳۲۴ (P) متخصص قفسه سینه
Specialist Physicians nec ۲۵۳۳۹۹ (P) پزشکان متخصص
Psychiatrist ۲۵۳۴۱۱ (P) روانپزشک
Surgeon (General) ۲۵۳۵۱۱ (P) جراح (عمومی)
Cardiothoracic Surgeon ۲۵۳۵۱۲ (P) جراح قلب
Neurosurgeon ۲۵۳۵۱۳ (P) جراح مغز و اعصاب
Orthopaedic Surgeon ۲۵۳۵۱۴ (P) جراح ارتوپدی
Otorhinolaryngologist ۲۵۳۵۱۵ (P) متخصص گوش و حلق و بینی
Paediatric Surgeon ۲۵۳۵۱۶ (P) جراح کودکان و نوزادان
Plastic and Reconstructive Surgeon ۲۵۳۵۱۷ (P) جراح پلاستیک و ترمیمی
Urologist ۲۵۳۵۱۸ (P) متخصص بیماریهای دستگاه ادرار
Vascular Surgeon ۲۵۳۵۲۱ (P) جراح عروق
Dermatologist ۲۵۳۹۱۱ (P) متخصص بیماریهای پوست
Emergency Medicine Specialist ۲۵۳۹۱۲ (P) متخصص طب اورژانس
Obstetrician and Gynaecologist ۲۵۳۹۱۳ (P) متخصص زنان و زایمان
Ophthalmologist ۲۵۳۹۱۴ (P) چشم پزشک
Pathologist ۲۵۳۹۱۵ (P) متخصص پاتولوژی- اسیب شناس
Diagnostic and Interventional Radiologist ۲۵۳۹۱۷ (P) متخصص رادیولوژی تشخیصی
Radiation Oncologist ۲۵۳۹۱۸ (P) پرتودرمان – انکولوژیست پرتویی
Medical Practitioners nec ۲۵۳۹۹۹ (P) پزشکان عمومی
Midwife ۲۵۴۱۱۱ (P) ماما
Nurse Educator ۲۵۴۲۱۱ (P) مربی پرستاری
Nurse Researcher ۲۵۴۲۱۲ (P) پژوهشگر پرستاری
Nurse Manager ۲۵۴۳۱۱ (P) سرپرستار
Nurse Practitioner ۲۵۴۴۱۱ (P) پزشک پرستار- مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر
Registered Nurse (Aged Care) ۲۵۴۴۱۲ (P) پرستار مراقبت از سالمندان
Registered Nurse (Child and Family Health) ۲۵۴۴۱۳ (P) پرستارکودک و بهداشت خانواده
Registered Nurse (Community Health) ۲۵۴۴۱۴ (P) پرستاربهداشت جامعه
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) ۲۵۴۴۱۵ (P) پرستارمراقبت های ویژه و اورژانس
Registered Nurse (Development Disability) ۲۵۴۴۱۶ (P) پرستاربازتوانی
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) ۲۵۴۴۱۷ (P) پرستارمعلولیت و توانبخشی
Registered Nurse (Medical) ۲۵۴۴۱۸ (P) پرستار رسمی پزشکی
Registered Nurse (Medical Practice) ۲۵۴۴۲۱ (P) پرستار آموزش پزشکی – بیمارستانی
Registered Nurse (Mental Health) ۲۵۴۴۲۲ (P) پرستاربهداشت روان
Registered Nurse (Perioperative) ۲۵۴۴۲۳ (P) پرستاربعد از عمل
Registered Nurse (Surgical) ۲۵۴۴۲۴ (P) پرستاراتاق عمل
Registered Nurse nec ۲۵۴۴۹۹ (P) پرستارعمومی
ICT business Analyst ۲۶۱۱۱۱ (P) ICT تحلیلگر کسب و کار
Systems Analyst ۲۶۱۱۱۲ (P) تحلیلگر سیستم
Multimedia Specialist ۲۶۱۲۱۱ (P) متخصص سیستم های چند رسانه ای
Web Developer ۲۶۱۲۱۲ (P) توسعه دهنده وب
Analyst Programmer ۲۶۱۳۱۱ (P) برنامه نویس تحلیلی
Developer Programmer ۲۶۱۳۱۲ (P) برنامه نویس حرفه ایی
Software Engineer ۲۶۱۳۱۳ (P) مهندس نرم افزار
Software Tester ۲۶۱۳۱۴ (P) تستر نرم افزار
Software and Applications  Programmers nec ۲۶۱۳۹۹ (P) برنامه نویسان نرم افزار و برنامه های کاربردی
Database Administrator ۲۶۲۱۱۱ (P) مدیر پایگاه داده
ICT Security Specialist ۲۶۲۱۱۲ (P) ICT متخصص امنیت کامپیوتر
Systems Administrator ۲۶۲۱۱۳ (P) مدیر سیستم ها
Computer Network and Systems Engineer ۲۶۳۱۱۱ (P) مهندس سیستم ها وشبکه های کامپیوتری
Network Administrator ۲۶۳۱۱۲ (P) مدیر شبکه
Network Analyst ۲۶۳۱۱۳ (P) تحلیلگر شبکه
ICT Quality Assurance Engineer ۲۶۳۲۱۱ (P) مهندس تضمین کیفیت ICT
ICT Support Engineer ۲۶۳۲۱۲ (P) ICT مهندس پشتیبانی
ICT Systems Test Engineer ۲۶۳۲۱۳ (P) مهندس تست سیستم های کامپیوتری
ICT Support and Test Engineers nec ۲۶۳۲۹۹ (P) مهندسی پشتیبانی و تست ICT سیستم های کامپیوتری
Telecommunications Engineer ۲۶۳۳۱۱ (P) مهندس مخابرات
Telecommunications Network Engineer ۲۶۳۳۱۲ (P) مهندس شبکه مخابرات
Barrister ۲۷۱۱۱۱ (P) وکیل دعاوی – وکیل مدافع
Judge ۲۷۱۲۱۱ (P) قاضی
Magistrate ۲۷۱۲۱۲ (P) دادرس
Tribunal Member ۲۷۱۲۱۳ (P) عضو دادگاه
Judicial and Other Legal Professionals nec ۲۷۱۲۹۹ (P) متخصصین قضایی و حقوقی
Solicitor ۲۷۱۳۱۱ (P) مشاور حقوقی – وکیل
Careers Counsellor ۲۷۲۱۱۱ (P) مشاورشغلی
Drug and Alcohol Counsellor ۲۷۲۱۱۲ (P) مشاورالکل و مواد مخدر
Family and Marriage Counsellor ۲۷۲۱۱۳ (P) مشاور ازدواج و خانواده
Rehabilitation Counsellor ۲۷۲۱۱۴ (P) مشاورتوانبخشی
Student Counsellor ۲۷۲۱۱۵ (P) مشاوردانشجویی
Counsellors nec ۲۷۲۱۹۹ (P) مشاوران
Minister of Religion ۲۷۲۲۱۱ (P) روحانی دین
Clinical Psychologist ۲۷۲۳۱۱ (P) روانشناس بالینی
Educational Psychologist ۲۷۲۳۱۲ (P) روانشناس تربیتی
Organisational Psychologist ۲۷۲۳۱۳ (P) روانشناس سازمانی
Psychotherapist ۲۷۲۳۱۴ (P) روانپزشک
Psychologists nec ۲۷۲۳۹۹ (P) روانشناسان
Historian ۲۷۲۴۱۱ (P) مورخ
Interpreter ۲۷۲۴۱۲ (P) مترجم شفاهی
Translator ۲۷۲۴۱۳ (P) مترجم
Social Professionals nec ۲۷۲۴۹۹ (P) متخصصان اجتماعی
Social Worker ۲۷۲۵۱۱ (P) مددکار اجتماعی
Community Arts Worker ۲۷۲۶۱۱ (P) کارمندانجمن های هنری
Recreation Officer ۲۷۲۶۱۲ (P) مسوول برنامه های تفریحی
Welfare Worker ۲۷۲۶۱۳ (P) مددکار رفاهی
Agricultural Technician ۳۱۱۱۱۱ (P) تکنسین کشاورزی
Anaesthetic Technician ۳۱۱۲۱۱ (P) تکنسین بیهوشی
Cardiac Technician ۳۱۱۲۱۲ (P) تکنسین قلب
Medical Laboratory Technician ۳۱۱۲۱۳ (P) کاردان علوم آزمایشگاهی
Operating Theatre Technician ۳۱۱۲۱۴ (P) تکنسین اتاق عمل
Pharmacy Technician ۳۱۱۲۱۵ (P) تکنسین داروسازی
Pathology Collector (Aus) / Phlebotomist (NZ) ۳۱۱۲۱۶ (P) مسوول خون گیری
Medical Technicians nec ۳۱۱۲۹۹ (P) تکنسین پزشکی
Fisheries Officer ۳۱۱۳۱۱ (P) مسئول شیلات
Meat Inspector ۳۱۱۳۱۲ (P) بازرس گوشت
Quarantine Officer ۳۱۱۳۱۳ (P) افسر قرنطینه
Primary Products Inspectors nec ۳۱۱۳۹۹ (P) بازرس محصولات غذایی
Chemistry Technician ۳۱۱۴۱۱ (P) تکنسین شیمی
Earth Science Technician ۳۱۱۴۱۲ (P) تکنسین زمین شناسی
Life Science Technician ۳۱۱۴۱۳ (P) تکنسین علوم
School Laboratory Technician ۳۱۱۴۱۴ (P) تکنسین آزمایشگاه مدرسه
Science Technicians nec ۳۱۱۴۹۹ (P) تکنسین علوم
Architectural Draftsperson ۳۱۲۱۱۱ (P) نقشه کش معماری
Building Associate ۳۱۲۱۱۲ (P) ناظرساختمان
Building Inspector ۳۱۲۱۱۳ (P) بازرس ساختمان
Construction Estimator ۳۱۲۱۱۴ (P) برآورد کننده هزینه ساخت و ساز
Plumbing Inspector ۳۱۲۱۱۵ (P) بازرس لوله کشی
Surveying or Spatial Science Technician ۳۱۲۱۱۶ (P) تکنسین علوم فضایی و نقشه برداری
Architectural, Building and Surveying Technicians nec ۳۱۲۱۹۹ (P) تکنسین معماری، ساختمان و نقشه برداری
Civil Engineering Draftsperson ۳۱۲۲۱۱ (P) مهندس نقشه کشی عمران
Civil Engineering Technician ۳۱۲۲۱۲ (P) تکنسین فنی عمران
Electrical Engineering Draftsperson ۳۱۲۳۱۱ (P) نقشه کش برق
Electrical Engineering Technician ۳۱۲۳۱۲ (P) تکنسین فنی برق
Electronic Engineering Draftsperson ۳۱۲۴۱۱ (P) نقشه کش الکترونیک
Electronic Engineering Technician ۳۱۲۴۱۲ (P) تکنسین الکترونیک
Mechanical Engineering Draftsperson ۳۱۲۵۱۱ (P) نقشه کش مکانیک
Mechanical Engineering Technician ۳۱۲۵۱۲ (P) تکنسین مکانیک
Safety Inspector ۳۱۲۶۱۱ (P) بازرس ایمنی
Maintenance Planner ۳۱۲۹۱۱ (P) مهندس نگهداری و تعمیرات
Metallurgical or Materials Technician ۳۱۲۹۱۲ (P) تکنسین متالورژی یا مواد
Mine Deputy ۳۱۲۹۱۳ (P) مسوول فنی معدن
Building and Engineering Technicians nec ۳۱۲۹۹۹ (P) تکنسین فنی و ساختمانی
Hardware Technician ۳۱۳۱۱۱ (P) تکنسین سخت افزار
ICT Customer Support Officer ۳۱۳۱۱۲ (P) مسئول پشتیبانی مشتریان
Web Administrator ۳۱۳۱۱۳ (P) مسوول وب سایت
ICT Support Technicians nec ۳۱۳۱۹۹ (P) تکنسین پشتیبانی کامپیوتر
Radio Communications Technician ۳۱۳۲۱۱ (P) تکنسین ارتباطات رادیویی
Telecommunications Field Engineer ۳۱۳۲۱۲ (P) مهندس مخابرات
Telecommunications Network Planner ۳۱۳۲۱۳ (P) برنامه ریز شبکه مخابرات
Telecommunications Technical Officer or Technologist ۳۱۳۲۱۴ (P) افسر فنی یا تکنسین مخابرات
Automotive Electrician ۳۲۱۱۱۱ (P) برقکار خودرو
Motor Mechanic (General) ۳۲۱۲۱۱ (P) مکانیک موتور (عمومی)
Diesel Motor Mechanic ۳۲۱۲۱۲ (P) مکانیک موتوردیزل
Motorcycle Mechanic ۳۲۱۲۱۳ (P) مکانیک موتورسیکلت
Small Engine Mechanic ۳۲۱۲۱۴ (P) مکانیک موتورهای کوچک
Blacksmith ۳۲۲۱۱۱ (P) اهنگر
Electroplater ۳۲۲۱۱۲ (P) آبکار
Farrier ۳۲۲۱۱۳ (P) نعلبند اسب
Metal Casting Trades Worker ۳۲۲۱۱۴ (P) کارگر ریخته گری فلزات
Metal Polisher ۳۲۲۱۱۵ (P) جلادهنده فلزات
Sheetmetal Trades Worker ۳۲۲۲۱۱ (P) شکل دهنده صفحات فلزی – شیت متال
Metal Fabricator ۳۲۲۳۱۱ (P) جعل فلزات – سازنده دیگ بخار
Pressure Welder ۳۲۲۳۱۲ (P) جوشکاربا فشار
Welder (First Class) ۳۲۲۳۱۳ (P) جوشکار
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) ۳۲۳۱۱۱ (P) مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (اویونیکز)
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) ۳۲۳۱۱۲ (P) مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیک)
Aircraft Maintenance Engineer (Structures) ۳۲۳۱۱۳ (P) مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)
Fitter (General) ۳۲۳۲۱۱ (P) فیتر (عمومی)
Fitter and Turner ۳۲۳۲۱۲ (P) فیتر و ترنر- شکل دهنده فلزات
Fitter-Welder ۳۲۳۲۱۳ (P) فیتر-جوشکار
Metal Machinist (First Class) ۳۲۳۲۱۴ (P) ریخته گری با ماشین آلات فلزی
Textile, Clothing and Footwear Mechanic ۳۲۳۲۱۵ (P) نساجی، پوشاک و کفش مکانیک
Metal Fitters and Machinists nec ۳۲۳۲۹۹ (P) فلزی کش و فنی
Engraver ۳۲۳۳۱۱ (P) حکاک
Gunsmith ۳۲۳۳۱۲ (P) تفنگ ساز
Locksmith ۳۲۳۳۱۳ (P) قفل ساز
Precision Instrument Maker and Repairer ۳۲۳۳۱۴ (P) ابزار ساز و تعمیرکار
Saw Maker and Repairer ۳۲۳۳۱۵ (P) اره ساز و تعمیرکاراره
Watch and Clock Maker and Repairer ۳۲۳۳۱۶ (P) ساعت ساز و تعمیرکارساعت
Engineering Patternmaker ۳۲۳۴۱۱ (P) الگو سازفنی و مهندسی
Toolmaker ۳۲۳۴۱۲ (P) ابزار ساز
Panelbeater ۳۲۴۱۱۱ (P) تراشکار خودرو – صاف کار ماشین
Vehicle Body Builder ۳۲۴۲۱۱ (P) خودرو ساز بدنه- سازنده بدنه ماشین
Vehicle Trimmer ۳۲۴۲۱۲ (P) صاف کار خودرو – صاف کار ماشین
Vehicle Painter ۳۲۴۳۱۱ (P) نقاش خودرو
Bricklayer ۳۳۱۱۱۱ (P) آجرچین – بنا
Stonemason ۳۳۱۱۱۲ (P) سنگ تراش
Carpenter and Joiner ۳۳۱۲۱۱ (P) نجار و نصاب
Carpenter ۳۳۱۲۱۲ (P) نجار
Joiner ۳۳۱۲۱۳ (P) نجار- خدمات نجاری
Floor Finisher ۳۳۲۱۱۱ (P) کفپوش کار
Painting trades workers ۳۳۲۲۱۱ (P) نقاش ماهر
Glazier ۳۳۳۱۱۱ (P) شیشه بر
Fibrous Plasterer ۳۳۳۲۱۱ (P) گچ کار- نازک کاری
Solid Plasterer ۳۳۳۲۱۲ (P) گچ کار
Roof Tiler ۳۳۳۳۱۱ (P) کاشی کار سقف
Wall and Floor Tiler ۳۳۳۴۱۱ (P) کاشی کاردیوار و کف
Plumber (General) ۳۳۴۱۱۱ (P) لوله کش
Airconditioning and Mechanical Services Plumber ۳۳۴۱۱۲ (P) لوله کش سیستم های سرمایشی
Drainer ۳۳۴۱۱۳ (P) زهکش
Gasfitter ۳۳۴۱۱۴ (P) گازکار- تعمیر کارگاز
Roof plumber ۳۳۴۱۱۵ (P) عایق کار پشت بام
Electrician (General) ۳۴۱۱۱۱ (P) برق کارعمومی
Electrician (Special Class) ۳۴۱۱۱۲ (P) برق کار
Lift Mechanic ۳۴۱۱۱۳ (P) مکانیک آسانسور
Airconditioning and Refrigeration Mechanic ۳۴۲۱۱۱ (P) مکانیک سیستم های تبرید و تهویه هوا
Electrical Linesworker ۳۴۲۲۱۱ (P) برق کارخطوط شبکه برق
Technical Cable Jointer ۳۴۲۲۱۲ (P) تکنسین کابل های فشارقوی
Business Machine Mechanic ۳۴۲۳۱۱ (P) مکانیک ماشین های اداری- فکس و پرینترو…
Communications Operator ۳۴۲۳۱۲ (P) اپراتور ارتباطات
Electronic Equipment Trades Worker ۳۴۲۳۱۳ (P) کارگرفنی تجهیزات الکترونیکی
Electronic Instrument Trades Worker (General) ۳۴۲۳۱۴ (P) کارگرفنی ابزارالکتریکی
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) ۳۴۲۳۱۵ (P) فنی کارابزارهای الکترونیکی
Cabler (Data and Telecommunications) ۳۴۲۴۱۱ (P) کابل کارداده ها و ارتباطات
Telecommunications Cable Jointer ۳۴۲۴۱۲ (P) نصاب کابل های مخابراتی
Telecommunications Linesworker ۳۴۲۴۱۳ (P) تکنسین دکل های مخابراتی
Telecommunications Technician ۳۴۲۴۱۴ (P) تکنسین مخابرات و ارتباطات
Baker ۳۵۱۱۱۱ (P) نانوا
Pastry cook ۳۵۱۱۱۲ (P) قناد – شیرینی پز
Butcher or Smallgoods Maker (Excluding the activity of slaughtering animals, or primarily boning, slicing or packaging meat in a non-retail setting.) ۳۵۱۲۱۱ (P) قصاب
Chef ۳۵۱۳۱۱ (P) سر اشپز
Cook ۳۵۱۴۱۱ (P) آشپز
Dog Handler or Trainer ۳۶۱۱۱۱ (P) هندلر سگ یا ترینر
Horse Trainer ۳۶۱۱۱۲ (P) ترینر اسب – مربی اسب
Pet Groomer ۳۶۱۱۱۳ (P) پت گرومر – نگهداری از حیوانات خانگی
Zookeeper ۳۶۱۱۱۴ (P) مسوول باغ وحش
Animal Attendants and Trainers nec ۳۶۱۱۹۹ (P) مربیان و ملازمان حیوانات
Shearer ۳۶۱۲۱۱ (P) پشم چین
Veterinary Nurse ۳۶۱۳۱۱ (P) پرستار دامپزشکی
Florist ۳۶۲۱۱۱ (P) گلفروش
Gardener (General) ۳۶۲۲۱۱ (P) باغبان (عمومی)
Arborist ۳۶۲۲۱۲ (P) حرص کار درخت
Landscape Gardener ۳۶۲۲۱۳ (P) متخصص تزئین باغ وگلکاری وزیبا سازی مناظرو فضای سبز
Greenkeeper ۳۶۲۳۱۱ (P) مسول زمین گلف
Nurseryperson ۳۶۲۴۱۱ (P) پرورش دهنده گل و گیاه گلخانه ایی
Hairdresser ۳۹۱۱۱۱ (P) آرایشگر- سلمانی
Print Finisher ۳۹۲۱۱۱ (P) صحاف کارچاپ ومطبوعات
Screen Printer ۳۹۲۱۱۲ (P) چاپگر صفحه نمایش
Graphic Pre-press Trades Worker ۳۹۲۲۱۱ (P) کارگر گرافیک قبل از چاپ – افست کار
Printing Machinist ۳۹۲۳۱۱ (P) نصاب ماشین آلات چاپ
Small Offset Printer ۳۹۲۳۱۲ (P) نصاب پرینترهای کوچک و خانگی
Canvas Goods Fabricator ۳۹۳۱۱۱ (P) سازنده و تعمیرکاراجناس برزنتی
Leather Goods Maker ۳۹۳۱۱۲ (P) چرم ساز – سازنده وسایل چرمی
Sail Maker ۳۹۳۱۱۳ (P) بادبان سازکشتی و تعمیرکاربادبان
Shoemaker ۳۹۳۱۱۴ (P) کفاش
Apparel Cutter ۳۹۳۲۱۱ (P) برش کار پوشاک
Clothing Patternmaker ۳۹۳۲۱۲ (P) مدل سازلباس
Dressmaker or Tailor ۳۹۳۲۱۳ (P) خیاط زنانه یا خیاط
Clothing Trades Workers nec ۳۹۳۲۹۹ (P) خیاط پوشاک
Upholsterer ۳۹۳۳۱۱ (P) خیاط رومبلی و پرده و غیره
Cabinetmaker ۳۹۴۱۱۱ (P) کابینت ساز
Furniture Finisher ۳۹۴۲۱۱ (P) فینیشرمبلمان و وسایل چوبی
Picture Framer ۳۹۴۲۱۲ (P) قاب ساز
Wood Machinist ۳۹۴۲۱۳ (P) چوبکار
Wood Turner ۳۹۴۲۱۴ (P) خراط چوب
Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec ۳۹۴۲۹۹ (P) فنی کار چوب و چوب کاری
Boat Builder and Repairer ۳۹۹۱۱۱ (P) سازنده و تعمیرکارقایق
Shipwright ۳۹۹۱۱۲ (P) کشتیساز
Chemical Plant Operator ۳۹۹۲۱۱ (P) اپراتور کارخانه مواد شیمیایی
Gas or Petroleum Operator ۳۹۹۲۱۲ (P) اپراتورگاز یا نفت خام
Power Generation Plant Operator ۳۹۹۲۱۳ (P) اپراتور کارخانه تولید برق
Gallery or Museum Technician ۳۹۹۳۱۱ (P) تکنسین گالری یا موزه
Library Technician ۳۹۹۳۱۲ (P) کاردان کتابخانه – کتابدار
Jeweller ۳۹۹۴۱۱ (P) جواهرساز
Broadcast Transmitter Operator ۳۹۹۵۱۱ (P) اپراتور فرستنده پخش برنامه های رادیو وتلویزیون
Camera Operator (Film, Television or Video) ۳۹۹۵۱۲ (P) اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)
Light Technician ۳۹۹۵۱۳ (P) تکنسین نور- نورپرداز
Make Up Artist ۳۹۹۵۱۴ (P) متخخصص گریم و آرایش
Musical Instrument Maker or Repairer ۳۹۹۵۱۵ (P) سازنده یا تعمیرکار ابزار موسیقی
Sound Technician ۳۹۹۵۱۶ (P) تکنسین صدا – صدابردار
Television Equipment Operator ۳۹۹۵۱۷ (P) اپراتور تجهیزات تلویزیونی
Performing Arts Technicians nec ۳۹۹۵۹۹ (P) تکنسین هنرهای نمایشی
Signwriter ۳۹۹۶۱۱ (P) طراح علایم
Diver ۳۹۹۹۱۱ (P) غواص
Interior Decorator ۳۹۹۹۱۲ (P) دکوراتور داخلی
Optical Dispenser ۳۹۹۹۱۳ (P) عینک ساز- بینایی سنج
Optical Mechanic ۳۹۹۹۱۴ (P) مکانیک لنزهای چشمی
Plastics Technician ۳۹۹۹۱۶ (P) تکنسین پلاستیک
Wool Classer ۳۹۹۹۱۷ (P) مسوول طبقه بندی انواع پشم
Fire Protection Equipment Technician ۳۹۹۹۱۸ (P) تکنسین تجهیزات حفاظت ازآتش سوزی
Technicians and Trades Workers nec ۳۹۹۹۹۹ (P) تکنسین ها و کارگران حرفه ایی
Ambulance Officer ۴۱۱۱۱۱ (P) راننده آمبولانس
Intensive Care Ambulance Paramedic ۴۱۱۱۱۲ (P) مراقب آمبولانس
Dental Hygienist ۴۱۱۲۱۱ (P) متخصص بهداشت دهان و دندان
Dental Prosthetist ۴۱۱۲۱۲ (P) دندان ساز مصنوعی
Dental Technician ۴۱۱۲۱۳ (P) تکنسین دندان پزشکی
Dental Therapist ۴۱۱۲۱۴ (P) درمانگر دندان
Diversional Therapist ۴۱۱۳۱۱ (P) درمانگر
Enrolled Nurse ۴۱۱۴۱۱ (P) بهیار
Mothercraft Nurse ۴۱۱۴۱۲ (P) پرستارمراقبت از مادر و نوزاد – ماما
Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker ۴۱۱۵۱۱ (P) کارمند بهداشت بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس
Kaiawhina (Hauora) (Maori Health Assistant) ۴۱۱۵۱۲ (P) دستیاربهداشت و درمان
Massage Therapist ۴۱۱۶۱۱ (P) ماساژدرمان
Community Worker ۴۱۱۷۱۱ (P) مسول انجمن محلی
Disabilities Services Officer ۴۱۱۷۱۲ (P) مددکار معلولین ذهنی و جسمی
Family Support Worker ۴۱۱۷۱۳ (P) مددکارحمایت ازخانواده
Parole or Probation Officer ۴۱۱۷۱۴ (P) افسرمراقبت از زندانیان آزادی مشروط
Residential Care Officer ۴۱۱۷۱۵ (P) مسئول مراقبت از کودکان و معلولان در آسایشگاه
Youth Worker ۴۱۱۷۱۶ (P) مددکار جوانان
Hotel Service Manager ۴۳۱۴۱۱ (P) مدیر هتل داری
Defence Force Member – Other Ranks ۴۴۱۱۱۱ (P) عضو نیروی دفاع
Emergency Service Worker ۴۴۱۲۱۱ (P) کارگر خدمات اضطراری
Fire Fighter ۴۴۱۲۱۲ (P) آتش نشان
Detective ۴۴۱۳۱۱ (P) کاراگاه
Police Officer ۴۴۱۳۱۲ (P) افسر پلیس
Prison Officer ۴۴۲۱۱۱ (P) افسر زندان
Security Consultant ۴۴۲۲۱۶ (P) مشاور امنیتی
Driving Instructor ۴۵۱۲۱۱ (P) مربی تعلیم رانندگی
Funeral Director ۴۵۱۳۱۱ (P) مدیر مراسم تشییع جنازه
Funeral Workers nec ۴۵۱۳۹۹ (P) کارگرمراسم تشییع جنازه
Flight Attendant ۴۵۱۷۱۱ (P) مهماندار هواپیما
Travel Attendants nec ۴۵۱۷۹۹ (P) خدمه پرواز
First Aid Trainer ۴۵۱۸۱۵ (P) مربی کمک های اولیه
Diving Instructor (Open Water) ۴۵۲۳۱۱ (P) مربی غواصی (آب باز)
Gymnastics Coach or Instructor ۴۵۲۳۱۲ (P) مربی ژیمناستیک
Horse Riding Coach or Instructor ۴۵۲۳۱۳ (P) مربی اسب سواری
Snowsport Instructor ۴۵۲۳۱۴ (P) مربی ورزشهای برفی
Swimming Coach or Instructor ۴۵۲۳۱۵ (P) مربی شنا
Tennis Coach ۴۵۲۳۱۶ (P) مربی تنیس
Other Sports Coach or Instructor ۴۵۲۳۱۷ (P) مربی ورزشی
Dog or Horse Racing Official ۴۵۲۳۱۸ (P) داورمسابقه اسب دوانی یا سگ دوانی
Sports Development Officer ۴۵۲۳۲۱ (P) مأمور توسعه ورزش
Sports Umpire ۴۵۲۳۲۲ (P) داورورزش
Other Sports Official ۴۵۲۳۲۳ (P) ورزشهای رسمی
Footballer ۴۵۲۴۱۱ (P) فوتبالیست
Golfer ۴۵۲۴۱۲ (P) گلف باز
Jockey ۴۵۲۴۱۳ (P) سوارکار اسب دوانی
Lifeguard ۴۵۲۴۱۴ (P) مامور نجات غریق
Sportspersons nec ۴۵۲۴۹۹ (P) ورزشکار
Contract Administrator ۵۱۱۱۱۱ (P) مدیر قرارداد
Program or Project Administrator ۵۱۱۱۱۲ (P) مدیربرنامه یا پروژه
Office Manager ۵۱۲۱۱۱ (P) مدیر دفتر- شرکت
Health Practice Manager ۵۱۲۲۱۱ (P) مدیر اجرای سلامت
Practice Managers nec ۵۱۲۲۹۹ (P) مدیراجرایی
Personal Assistant ۵۲۱۱۱۱ (P) دستیار شخصی
Secretary (General) ۵۲۱۲۱۱ (P) منشی (عمومی)
Legal Secretary ۵۲۱۲۱۲ (P) منشی دفترحقوقی
Call or Contact Centre Team Leader ۵۴۱۱۱۱ (P) مدیر تلفن خانه
Conveyancer ۵۹۹۱۱۱ (P) وکیل معاملات ملکی
Legal Executive ۵۹۹۱۱۲ (P) ماموراجرای احکام
Court Bailiff or Sheriff (Aus) / Court Collections Officer (NZ) ۵۹۹۲۱۲ (P) کلانتر دادگاه
Court Orderly (Aus) / Court Registry Officer (NZ) ۵۹۹۲۱۳ (P) افسردادگاه
Law Clerk ۵۹۹۲۱۴ (P) منشی قانون
Trust Officer ۵۹۹۲۱۵ (P) اعتماد افسر
Insurance Investigator ۵۹۹۶۱۱ (P) محقق بیمه
Insurance Loss Adjuster ۵۹۹۶۱۲ (P) ارزیاب خسارت بیمه
Insurance Risk Surveyor ۵۹۹۶۱۳ (P) ارزیاب ریسک بیمه
Clinical Coder ۵۹۹۹۱۵ (P) تکنسین بالینی
Auctioneer ۶۱۱۱۱۱ (P) برگزار کننده حراج
Stock and Station Agent ۶۱۱۱۱۲ (P) کارگزار بورس وسهام
Insurance Agent ۶۱۱۲۱۱ (P) نماینده بیمه
Business Broker ۶۱۲۱۱۱ (P) بروکر کسب و کار
Property Manager ۶۱۲۱۱۲ (P) مدیر املاک
Real Estate Agency Principal ۶۱۲۱۱۳ (P) مدیر آژانس املاک و مستغلات
Real Estate Agent ۶۱۲۱۱۴ (P) عامل املاک و مستغلات
Real Estate Representative ۶۱۲۱۱۵ (P) نماینده املاک و مستغلات
Retail Buyer ۶۳۹۲۱۱ (P) خریدار خرده فروشی
Wool Buyer ۶۳۹۲۱۲ (P) خریدار پشم
Driller ۷۱۲۲۱۱ (P) کارگراستخراج نفت و گازاز زمین
error: Content is protected !!