دولت ایالت WA (West Australia) استرالیا در حال سرمایه گذاری در حوزه هایی است تا اطمینان حاصل کند که افراد محلی برای مشاغل مورد نیاز آینده آموزش های لازم را ببینند، اما برای رسیدن به این هدف نیاز است تا مهاجران این ایالت حفظ شوند و کارگران بین ایالتی و خارج از کشور که مهارت های مورد نیاز مشاغل WA را دارند نیز جذب شوند.

برنامه جدید یارانه ویزای ساخت و ساز (CVSP) از مشاغل ساختمانی استرالیای غربی حمایت می کند تا ظرفیت های تقاضا برای نیروی کار ماهر را پر کند.

این برنامه تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار استرالیا برای حمایت از مسیرهای ویزای مهاجرت کارگران ماهر و کمک به جبران هزینه هایی مانند هزینه های مامور مهاجرت، هزینه های درخواست ویزا و هزینه های جابجایی به کارفرمای استرالیایی پرداخت می کند.

کارفرمایان

کارفرمایان واجد شرایط می توانند تا سقف 10000 دلار به ازای هر مهاجر ماهر در سه مرحله دریافت کنند: 1. مرحله 1: 2000 دلار 2. مرحله 2: 4000 دلار 3. مرحله 3: 4000 دلار

بیشتر بخوانید

کارگران ماهر مهاجر از خارج از استرالیا

مهاجران ماهر واجد شرایطی که برای ویزا از خارج از کشور درخواست می کنند، تا سقف 10000 دلار در دو مرحله دریافت خواهند کرد: 1. مرحله 1: 5000 دلار 2. مرحله 2: 5000 دلار

بیشتر بخوانید

کارگران ماهر مهاجر داخل خاک استرالیا

مهاجران ماهر واجد شرایطی که برای ویزا از داخل کشور درخواست می کنند، تا سقف 5000 دلار در دو مرحله دریافت خواهند کرد: ۱. مرحله 1: 2500 دلار ۲. مرحله 2: 2500 دلار

بیشتر بخوانید